Regulamin

REGULAMIN HOTELU DLA PSÓW „HAU HAU”

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy powierzenia psa pod opiekę. Podpisując Umowę Powierzający potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Hotel dla psów „HAU HAU” powstał w celu zapewnienia odpowiedniej opieki oraz bezpiecznych warunków pobytu dla psów. Dzięki tej inicjatywie zostało stworzone miejsce, które z jednej strony gwarantuje najwłaściwsze warunki dla psów, a z drugiej pozwala Powierzającym na spokojne pozostawienie psa w Hotelu, z przekonaniem, że pies będzie w możliwie najlepszych rękach.
 3. Aby jednak móc w pełni zagwarantować opiekę, bezpieczeństwo oraz komfort dla psów, poniżej zostają sformułowane postanowienia, które określają warunki korzystania z usług Hotelu, w tym: przyjęcia, pobytu i opuszczenia Hotelu przez zwierzę.

Słownik:

 1. Regulamin – należy rozumieć niniejszy Regulamin;
 2. Hotel – należy rozumieć Hotel „HAU HAU”;
 3. Powierzający – należy rozumieć właściciela psa lub osobę upoważnioną przez właściciela do powierzenia psa pod opiekę Hotelu;
 4. Zwierzę – należy rozumieć psa;
 5. Umowa – należy rozumieć Umowę powierzenia psa pod opiekę

§ 1 Przyjęcie psa do Hotelu

 1. Opieka nad psami w Hotelu odbywa się na podstawie Umowy powierzenia psa pod opiekę, sporządzonej i podpisanej w dniu pozostawienia psa w hotelu.
  W przedmiotowej umowie właściciel lub osoba przez niego upoważniona, w szczególności składa oświadczenie, że zwierzę jest zdrowe, informuje o innych okolicznościach istotnych ze względu na stan zdrowia oraz poziom rozwoju psa oraz określa termin przebywania psa w hotelu.
 2. Powierzający zobowiązany jest do udzielenia wszelkich istotnych informacji o psie, którego przekazuje pod opiekę Hotelu.
 3. Powierzający pozostawiający psa w hotelu zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej książeczki zdrowia psa (szczepienia, odrobaczenie, zabezpieczenie przeciwko odrobaczeniom i kleszczom). O występowaniu choroby przewlekłej u zwierzęcia, należy poinformować Hotel najpóźniej w dniu pozostawienia psa w Hotelu.
 4. Psy przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własną obrożę, smycz i kaganiec, ewentualnie swoje posłanie (znany mu zapach domu podnoszący komfort poczucia bezpieczeństwa), ulubioną zabawkę.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt Hotel może odmówić przyjęcia psa, który zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych, a w szczególności psa:
  • agresywnego w stosunku do ludzi i zwierząt;
  • bez ważnej i aktualnej książeczki zdrowia psa;
  • bez wymaganych szczepień i zabezpieczeń przeciw endo i ektopasożytom;
  • wymagających hospitalizacji np. po zabiegach operacyjnych;
  • chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt;
  • suczek w cieczce;
  • suczek w ciąży;
  • szczeniąt do 6 m-ca życia
 6. Hotel może odmówić przyjęcia psa z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.
 7. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają psy, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej odnotowany w kalendarzu rezerwacji.

§ 2 Zobowiązania Hotelu

 1. Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą, całodobową opieką każdego powierzonego psa, troszczyć się o jego dobro, a także zapewnić bezpieczne warunki jego pobytu.
 2. Hotel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by każdy pies był zdrowy i bezpieczny, a akcesoria dostarczone przez Powierzającego pozostały w dobrym stanie.
 3. Hotel zapewnia karmienie psa w zależności od jego indywidualnych potrzeb uprzednio uzgodnionych z właścicielem. Powierzający jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej ilości karmy lub zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów przez Hotel.
 4. Hotel zapewnia spacery oraz wybieg na ogrodzonym terenie Hotelu, przy uwzględnieniu stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej psa.
 5. Hotel zobowiązuje się do zapewnienia, w przypadku choroby lub nagłego zdarzenia, odpłatnej opieki weterynaryjnej. Wizyta u lekarza weterynarii jest uzgadniana z Powierzającym, chyba że zachodzi konieczność ratowania życia lub zdrowia w nagłych wypadkach. Koszty całej wizyty weterynaryjnej pokrywa właściciel.

§ 3 Godziny pracy Hotelu

 1. Odbiór i przywóz psów odbywa się w godzinach 8.30 – 20.30, po wcześniejszym ustaleniu. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę ( dodatkowo płatne 50 zł ) 
 2. Doba hotelowa trwa od godz. przywiezienia psa na hotel do tej samej godz. następnego dnia przy pobytach powyżej 5 dni
 3. W przypadku pobytów do 5 dni obowiązuje płatność za każdy dzień w którym pies przebywa w hotelu np. Pies przyjeżdża w piątek i zostaje do niedzieli- płatność za 3 dni (piątek-sobota-niedziela) a nie za dwie doby. 

§ 4 Płatności i rezerwacja miejsc

 1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, płatność za pobyt psa w Hotelu uiszczana jest w całości w dniu przyjęcia psa do Hotelu, chyba że w Umowie o powierzenie psa pod opiekę postanowiono inaczej.
 2. W sezonie wysokim tj. Okres Świąteczno-Noworoczny, Ferie Zimowe, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Wakacje, Wszystkich Świętych; wymagana jest odpowiednio wcześniejsza rezerwacja miejsca oraz wpłata zadatku w wysokości 50%, za cały planowany pobyt psa w Hotelu.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, o której mowa w powyższym punkcie:
  • zadatek podlega zwrotowi w pełnej kwocie, jeśli rezygnacja nastąpiła co najmniej 14 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
  • zadatek podlega zwrotowi w wysokości 50 % wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji złożonej 13 do 8 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
  • zadatek nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja nastąpi 7 dni (lub mniej) przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
 4. Poza sezonem wysokim wpłata zadatku do rezerwacji nie jest wymagana. Wszelkie dokonane poza sezonem wpłaty, które nastąpią przed dniem przyjęcia psa do Hotelu będą traktowane jako zaliczka i w razie rezygnacji z rezerwacji, będą podlegały zwrotowi w całości.
 5. Jeżeli podczas pobytu w Hotelu, suczka wejdzie w okres rui (cieczka), wówczas za każdy kolejny dzień, licząc od dnia jej rozpoczęcia, właściciel zobowiązany jest dokonać dopłaty w wysokości 50% kwoty określonej w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 6. Jeżeli niniejszy Regulamin ani Umowa nie stanowią inaczej, wszelkie koszty związane z pobytem psa w Hotelu powinny zostać zapłacone przez Powierzającego najpóźniej w dniu odebrania psa.

§ 5 Przedłużenie/skrócenie pobytu psa w Hotelu

 1. Pobyt psa w Hotelu może zostać przedłużony po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Powierzającego, jedynie za zgodą Hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hotel pobiera standardową opłatę.
 2. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu pobytu psa w Hotelu, bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie lub bez otrzymanej zgody Hotelu, Hotel, oprócz standardowej opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 50% zastosowanej opłaty standardowej.
 3. Opłatę za przedłużenie pobytu, po potwierdzeniu jej wysokości przez Hotel, należy wnieść nie później niż w dniu opuszczenia przez psa Hotelu.
 4. Powierzający może odebrać psa przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z Hotelem, jednak tylko w godzinach pracy Hotelu tj. 8.30- 21.00
 5. Hotel ma prawo, w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, skrócić termin pobytu psa w Hotelu i wezwać Powierzającego do niezwłocznego odebrania psa.
 6. W przypadku skrócenia terminu pobytu psa w Hotelu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba że do skrócenia terminu doszło z wyłącznej winy Hotelu.

§ 6 Oświadczenia Hotelu

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za:
  • zranienia, urazy, choroby lub inne schorzenia psów powstałe podczas pobytu w Hotelu, chyba że Hotel ponosi winę za zdarzenia powodujące powstanie u psów zranień, urazów, chorób lub innych schorzeń – w tym zakresie, Powierzający przede wszystkim musi mieć na uwadze, że psy, podczas wielu aktywności, w tym także podczas wspólnych zabaw, mogą wykonywać czynności z bardzo dużą intensywnością, w następstwie czego może dojść do zdarzeń niechcianych, niezależnie od właściwego pełnienia pieczy nad psami przez Hotel;
  • ucieczkę psa z Hotelu, chyba że Hotel ponosi za to zdarzenie winę – Powierzający musi mieć na uwadze, że teren Hotelu oraz psy są przez całą dobę odpowiednio zabezpieczone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się poza wyznaczone dla nich terytorium. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której pies w sposób trudny do przewidzenia dla Hotelu znajdzie się poza jego granicami;
  • zniszczenie lub zagubienie przedmiotów, a w szczególności zabawek przywiezionych przez właściciela wraz z psem;
  • śmierć psa z przyczyn niezależnych od Hotelu;
 2. Powierzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez psa, których nie można zakwalifikować, jako normalne następstwo przebywania psa w Hotelu.

§ 7 Porzucenie psa przez Powierzającego

 1. W przypadku, gdy Powierzający nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie, a ponadto wystąpi którakolwiek z poniższych przesłanek:
  • Powierzający będzie zalegał z opłatą za pobyt psa i inne zamówione w Hotelu usługi,
  • Powierzający nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 7 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,
  • Powierzający nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników Hotelu pod numerem telefonu, który podał w Umowie
  • Powierzający poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, takie zachowanie będzie rozumiane jako porzucenie psa przez Powierzającego, a prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt z 21.08.1997 r. (Dz.U.2017.1840 j.t.).
 2. Stwierdzenie faktu porzucenia psa, uprawnia Hotel do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec Powierzającego na drogę sądową.