POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca na stronie internetowej www.hotelhauhau.pl

Mając na uwadze szczególną potrzebę ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.hotelhauhau.pl (dalej jako: „Strona”), przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności, która określa zasady przetwarzania powierzonych nam przez Panią/Pana danych osobowych w celu ich właściwej ochrony.

Niniejsza polityka prywatności w poniższym brzmieniu, realizuje postulaty określone w RODO, czyli w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO obowiązuje w państwach członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Bijok, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PositiveCare Katarzyna Bijok, ul. Rzeczna 38, 43-430 Skoczów, NIP:5482558682, REGON: 369942348.
 2. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz aby dowiedzieć się o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach z tym związanych, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: ……………………………… .

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na niżej wskazanych podstawach prawnych:
  1. przyjmowanie i obsługa Pani/Pana zgłoszeń i zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. prowadzenie analiz statystycznych związanych z badaniem ruchu na Stronie w celu podniesienia jakości oferowanych usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Zakres przetwarzania danych osobowych oraz konieczność ich przetwarzania

 1. W celu przyjmowania i obsługi Pani/Pana zgłoszeń i zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostanie Pani/Pan poproszona/ny o podanie następujących danych:
  1. imię;
  2. adres e-mail.
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy, realizacji zgłoszenia w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną poprzez formularz kontaktowy oraz dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od celu przetwarzania. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania Pani/Pana danych są następujące:
  1. jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda – okres przetwarzania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub dopóki Pani/Pan nie wycofa zgody na przetwarzanie swoich danych;
  2. jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora. W tym wypadku, okres przetwarzania danych będzie uzależniony, w szczególności, od potrzeb przeprowadzania analiz statystycznych związanych z badaniem ruchu na Stronie.

V. Przekazywanie danych osobom trzecim

 1. Działając na zlecenie Administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym, w szczególności: podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, dostawcom usług IT oraz narzędzi analitycznych, firmom hostingowym lub firmom dostarczającym programy zapewniające funkcjonalność prowadzonej Strony.
 2. Administrator może być zobowiązany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym, na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 3. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zawsze z wykorzystaniem środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych informacji.
 4. Nasze bazy danych, zawierające Pani/Pana dane osobowe, są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób nieuprawnionych, a także przed dokonywaniem przez osoby nieuprawnione zmian, czy też usuwaniem Pani/Pana danych osobowych.

VI. Przekazywanie danych za granicę

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który tworzą państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

VII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

VIII. Uprawnienia przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 4. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), przysługujące w określonych w RODO przypadkach;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 6. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);
 7. prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO), w przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

IX. Postępowanie przy naruszenie przepisów ochrony danych osobowych

Jeżeli ma Pani/Pan uzasadnione podejrzenie, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Zmiana Polityki prywatności

Niniejsza polityka może być na bierząco zmieniana i dostosowywana w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych.